Menu

- Ứng dụng: Sử dụng cho trung tâm dữ liệu và hệ thống công nghiệp

- Dãy công suất: từ 250kVA đến 500kVA

- Cấu hình hệ thống dự phòng: N hoặc N +1